Speditör får 50 000 i böter för brott mot beställaransvaret

Publicerad ons, 09/23/2020 - 15:58

DSV Road har av Helsingborgs tingsrätt dömts att betala en företagsbot om 50 000 kronor för brott mot beställaransvaret (brott mot förordningen om internationella vägtransporter inom europeiska samarbetsområdet EES). Enligt åklagaren har DSV Road inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet.

Bakgrunden är att det bulgariska åkeriet Toshe-2001 OOD har utfört godstransporter med en bulgariskregistrerad lastbil i strid med gällande regelverk genom att antalet utförda cabotagetransporter varit fler än tre. Detta upptäcktes vid en poliskontroll den 9 oktober 2018 på E6 vid Långeberga, Helsingborg.

Av domen i Helsingborgs tingsrätt, som tillkännagavs den 17 september i år, framgår att DSV Road för egen eller annans räkning beställt transporterna av det utlandsetablerade transportföretaget Toshe-2001 OOD trots att DSV Road vid beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att transporterna skedde i strid med gällande regelverk som styr cabotage.

DSV Road har erkänt de faktiska omständigheterna, men bestridit yrkandet om företagsbot då det enligt bolagets mening endast varit fråga om en transport med åtta sändningar samt att detta tillvägagångssätt inte är uttryckligen förbjudet i lag.

Åklagaren framhåller dock att bakgrunden till lagöverträdelsen är ”ostridig”.

Den 9 oktober 2018 utförde polisen en vägkontroll av en lastbil som var registrerad i Bulgarien och som tillhörde det bulgariska åkeriet Toshe-2001 OOD. Dragbilen hade en svenskregistrerad trailer på vilken det stod ”DSV”. Lastbilen hade körts till Sverige med en internationell transport som lossades i Sverige den 8 oktober 2018. Därefter kördes den med tom trailer från Göteborg till Landskrona, där trailern den 9 oktober 2018 lastades hos DSV Road. Lastbilen kördes därefter från Landskrona och norrut och blev stoppad av polisen i Helsingborg. Enligt lossningsinstruktionen som följde med lasten skulle transport ske från lastningsstället i Landskrona till Västra Frölunda, Askim, Göteborg, Partille, Hisings Kärra och Trollhättan. Lossningsinstruktionen hänvisar till åtta fraktsedlar, som alla har olika avsändare och mottagare.

Högst tillåtet antal transporter är i detta fall tre. Åklagaren har gjort gällande att antalet transporter varit fler än tre, med hänsyn till att det varit fråga om åtta olika sändningar med åtta avsändare och åtta mottagare, och att det tillåtna antalet därmed överskridits. DSV Road har gjort gällande att det endast varit fråga om en transport med åtta sändningar samt att det i vart fall utan uttryckligt stöd i lag inte går att anse att det varit en fråga om en överträdelse av cabotagebestämmelserna.

Transportstyrelsen har genom beslut den 5 april 2019 påfört det bulgariska åkeriet en sanktionsavgift med ett belopp på 40 000 kronor med hänvisning till överträdelse av cabotagebestämmelserna. Beslutet har vunnit laga kraft.

Av domen i Helsingborgs tingsrätt framgår att DSV Road har beställt transporten. I förhör har DSV Roads ställföreträdare förklarat att bolaget håller sig uppdaterat med nationell och internationell lagstiftning samt att bolaget känt till Transportstyrelsens vägledning och tolkning av aktuell lagstiftning. Enligt tingsrättens mening har bolaget därmed känt till eller haft skälig anledning att villkoren i artikel 8 i godsförordningen inte var uppfyllda. Då brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet och DSV Road inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet, ska åklagarens talan om företagsbot bifallas. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth välkomnar domen om brott mot beställaransvaret. Läs mer här.