Volvo rullar ut transportlösning med eldrift

Publicerad tors, 09/13/2018 - 14:17

Volvo Lastvagnar presenterar nu en ny transportlösning som består av självkörande eldrivna kommersiella fordon som kan bidra till effektivare, säkrare och renare transporter för speciella uppgifter. Målet är på lång sikt att kunna erbjuda företag som behöver löpande transporttjänster mellan fasta punkter ett komplement till dagens erbjudanden.

En växande befolkning i världen och en ökande urbanisering leder till stora svårigheter att lösa miljöproblem som trafikstockningar, utsläpp och för höga bullernivåer. Dessutom gör den ökande konsumtionen, den snabbt växande e-handeln och den utbredda bristen på förare att behovet av effektiva transportlösningar blir ännu större.

- Transportbranschen har ännu inte nått sin fulla potential, säger Claes Nilsson, vd Volvo Lastvagnar. Allt tyder på att behovet av transporter globalt sett kommer att fortsätta öka betydligt under det kommande årtiondet. Om vi ska klara att möta det behovet på ett hållbart och effektivt sätt måste vi hitta nya lösningar. För att kunna säkra ett smidigt flöde av varor behöver vi också kunna utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre än vi gör nu.

Transportsystemet som vi utvecklar kan därför bli ett viktigt komplement till dagens lösningar och kan bidra till att lösa många av de svårigheter som samhället, transportbolagen och transportköparna ställs inför idag.

Volvo Lastvagnars framtida transportlösning är tänkt att användas för regelbundna, återkommande uppdrag med relativt korta rutter, stora godsvolymer och en hög leveransprecision. Transporter mellan logistiska knutpunkter, som en förlängning av det industriella flödet, är ett typiskt exempel, men andra användningsområden kan också bli aktuella.

- Vårt system kan ses som en förlängning av de avancerade logistiklösningar som redan används i många branscher i dag, säger Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions. Eftersom vi använder oss av självkörande fordon med noll avgasutsläpp och låga bullernivåer kan de sättas in när som helst under dygnet. I lösningen används befintlig väginfrastruktur och befintliga lastbärare, vilket gör att man enkelt kan hålla nere kostnaderna och integrera lösningen i den befintliga verksamheten.

Vagnparken består av självkörande elfordon som är kopplade till en molntjänst och en trafikledningscentral. Fordonen är utrustade med sofistikerade system för autonom körning. De kan fastställa sin aktuella position med centimeterprecision, övervaka omgivningen noggrant och analysera vad andra trafikanter gör, för att sedan agera med hög exakthet.

Trafikledningscentralen följer hela tiden transporterna och håller noga koll på varje fordons position, batteristatus, last, servicebehov och ett antal andra parametrar. Precis som vid industriella tillverkningsprocesser är hastigheten och flödet skräddarsydda för att höja leveransprecisionen och undvika onödig väntan. På så sätt kan man minimera slöseri i form av alltför höga lagernivåer och därmed öka tillgängligheten. För fordon som kör samma rutt sker en samverkan för att skapa ett optimalt flöde.

Transportlösningens inriktning på specifika typer av flöden, tillsammans med den förväntat kraftigt ökande mängden av transporter, gör att denna typ av lösningar kan bli ett komplement till traditionella fordon med en yrkesförare vid ratten.

Volvo Lastvagnars transportlösning kommer att fortsätta utvecklas under den närmaste framtiden i samarbete med utvalda kunder för prioriterade användningsområden.