Konkurrensverket avstyrker förslag om godsöverföring

Publicerad tors, 04/26/2018 - 09:28

Konkurrensverket avstyrker regeringens förslag till förordning om ett tillfälligt eko-bonussystem i Sverige. Syftet med bonussystemet är att stimulera överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Den beredning som ligger till grund för förslaget till förordning är otillräcklig och har till stora delar inte varit föremål för remissbehandling. Skälen för att lämna stöd är inte heller tillräckligt belysta. De administrativa kostnaderna är underskattade och förslaget saknar konsekvensbeskrivningar avseende konkurrensen. Mot den bakgrunden avstyrker Konkurrensverket förslaget till förordning om eko-bonussystem.

Text: Arne Andersson