Så kan E6 genom Skåne fungera bättre

Publicerad tis, 02/13/2018 - 19:23

Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktningen mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E6 genom Skåne. 

I Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie redovisas åtgärder, både på kort och lång sikt, för hur den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre.

Studien visar att trafiksäkerheten är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Förslag på åtgärder:

Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.

Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.

Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.

Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

Öka myndighetssamverkan både mellan olika externa myndigheter men även internt inom Trafikverket för att koordinera åtgärder så att störningar minimeras.

Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Under våren 2017 har Trafikverket fördjupat kunskapen kring trafikflöden, orsaker till olyckor, erfarenheter från andra storstadsregioner med mera. Med detta som underlag har Trafikverket under hösten arbetat fram förslag till åtgärder. Åtgärdsförslag presenterades på Kunskapsseminariet om E6 genom Skåne den 24 november i Malmö.

Arbetet har skett i samverkan med kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, räddningstjänst och polis och har resulterat i en långsiktig målbild för framtidens E6.

Text: Arne Andersson