Postnord och Tullverket oeniga om moms för Kinaförsändelser

Publicerad tors, 01/18/2018 - 22:20

Då det råder oenighet mellan Postnord och Tullverket gällande hur moms ska hanteras vid postorderförsändelser från Kina, har parterna träffats för att söka nå gemensam syn på frågan.

Vid mötet har det blivit uppenbart att Postnord uppfattat det som att praxis i hanteringen av postorderförsändelser från tredjeland innebär att postorderförsändelser under ett värde av 22 euro kan lämnas ut till beställaren. Postnord har uppfattat att denna praxis ska gälla till dess att Tullverket meddelar att hanteringen ska ske på annat sätt.

Enligt lagstiftningen ska moms betalas in från första kronan av varans värde när det gäller postorderförsändelser, vilket är Tullverkets ansvar att säkerställa i sin roll som uppbördsmyndighet. Det finns brister i Tullverkets kontrollskyldighet, vilket resulterat i att Postnord inte uppmärksammats på denna skillnad i synsätt på gällande praxis.

Tullverket och Postnord är eniga om att dessa oklarheter måste klaras ut och att man gemensamt måste hitta en lösning för hanteringen. Ett nytt möte kommer att genomföras inom kort.
 
Övergångsbestämmelser mellan gammal och ny tullagstiftning skapar otydligheter som gör att Tullverket inte kunnat ge tydliga besked till Postnord hur de ska hantera den här typ av postförsändelser. Rådande praxis har därför fortsatt gälla.

Detta är en följd av att marknaden springer fortare än lagstiftaren. Något som blir allt mer aktuellt i takt med ökad digitalisering och privathandel över gränser. Importvolymerna från i synnerhet Kina till privatpersoner ha utvecklats i en takt som nog ingen kunnat föreställa sig bara för några år sedan. Detta ställer krav på en anpassad lagstiftning och en möjlighet för kontrollmyndigheten att verkligen utföra de kontroller som lagen kräver.

Text: Lars Johansson