”Vintern får kosta vad vintern kostar”

Publicerad tis, 02/23/2021 - 10:39 - Foto: Trafikverket

Det blir allt svårare att rekrytera åkare till vinterväghållningen. Trafikverket startar nu nya samverkansprojekt för att förbättra säkerheten på vintervägarna och attrahera fler entreprenörer. I Umeå, där året började med en snösmocka, ökar insatserna för halkbekämpning mest.

Årets början slog många med häpnad. Stora snömängder ställde till betydande problem på landets vägnät. Värst drabbat var Västernorrland där det föll 60 centimeter snö under ett dygn.
– Det har varit ett besvärligt läge, inte bara vid plogning utan även vid snödikning och planering för var all bortforslad snö ska få plats. Det har också ställt till bekymmer med fordon som havererat och blockerat körbanor så att inte ens plogbilen kommit fram, säger Lars Svensson, t.f. enhetschef bas- och vintertjänster väg på Trafikverket.
 
Vinterväghållning är ett prioriterat underhåll som kostar skattebetalarna två miljarder kronor årligen. Verksamheten klassas som samhällsviktig och budgeten uppges ha legat på ungefär samma nivå länge. Vinterväghållningen ingår i långsiktiga underhållskontrakt med större driftsentreprenörer som anlitar åkerier för att utföra tjänsterna. Trafikverket upphandlar ingen beredskap vid sidan om.

Hur underhållet ska skötas styrs i detaljerade kontrakt där vissa delar av vägnätet prioriteras före andra. Kraven på hur lång tid det ska ta att ploga en väg uppges dock ha legat på samma nivå de senaste 20 åren.
Ett fokusområde just nu är halkbekämpning på olycksdrabbade gång- och cykelbanor.
– Även om vi inte kan ha högsta nivå på allt får vintern kosta vad vintern kostar. Blir det en snörik vinter får vi dra in på annat än snöbekämpningen, förklarar Lars Svensson som noterat att fordonsflottan hos landets åkerier förändrats.
– Även om antalet fordon minskat tycker jag inte att det blivit sämre. Vi ser helt enkelt andra fordon och tekniklösningar i drift. På lågtrafikerade vägar märks till exempel fler traktorer än lastbilar idag.

 

Snöröjningsfordon


För att öka trafiksäkerheten och skapa bättre framförhållning för underhållsnivån driver Trafikverket projekt ”Digital vinter” som påbörjades 2018. Med hjälp av anonymiserad friktionsdata från uppkopplade personbilar vill Trafikverket skapa ett system för att rätt halkbekämpningsåtgärder vidtas i rätt tid. Målet är att upprätthålla säkra och framkomliga vägar och skapa förutsättningar för tillförlitlig leveransuppföljning med optimerade kravnivåer på vinterväghållning.

Även Trafikverket ser att det har blivit svårare att rekrytera folk till vinterväghållningen. Lars Svensson har inga specifika teorier om varför yrket attraherar allt färre. Däremot ser han positivt på om fler entreprenörer deltar i upphandlingarna av årskontrakten. I Bräcke och Ljungby pågår det nystartade projektet ”Samverkan hög” som ska ge Trafikverket bättre insyn i entreprenörernas verklighet.
– För att komma fram till en riktkostnad på underhållet har redovisningarna mellan oss och leverantörerna fullständig transparens och öppenhet. Den kunskapen kan lära oss att förstå entreprenörerna bättre. Kanske kan det bidraga till att fler vågar ge sig in i anbudsprocessen. Det ser vi fram emot.

Att bryta ut vinterväghållningen ur det årliga underhållskontraktet ställer sig dock Trafikverket negativt till. Lars Svensson förklarar att tidigare försök visat att uppdraget blir tydligare och mer effektivt om vinterväghållningen ingår i det årliga underhållspaketet.
Att Trafikverket underskattar betydelsen av hållbara transporter i anbudsförfarandet tycker inte Lars Svensson heller stämmer överens med verkligheten.
– Kontrakten ställer tydliga anspråk på ständig översyn och utveckling av klimat, miljö och sociala krav. Målet är att verksamheten ska bli klimatneutral men det är en utmaning att få till ett enkelt redovisningssystem där vi har total koll på allt från bränsleåtgång till fordonsspecifika parametrar som belastar miljön.

Om Trafikverket, med huvudansvar för det statliga vägnätet, är landets största inköpare av vägunderhåll, ansvarar kommunerna för underhållet av de kommunala vägarna. I Umeå kommun började året med snöyra och klass 2-varningar.
– Det har varit en ovanlig vinter för vi har börjat vänja oss vid mildare vintrar med återkommande plusgrader, säger Per Hilmersson, gatudriftchef på Umeå kommun.

I Umeå hanterar kommunen själv omkring 20 procent av all vinterväghållning. De egna maskinerna snöröjer i centrumkärnan. I fordonsflottan ingår fem stora lastmaskiner, fyra redskapsbärare, en jordbrukstraktor, en stor lastbil samt två mindre lastbilar.
Det externa vinterunderhållet upphandlas av privata aktörer. I år har kommunen slutit avtal med två entreprenörer. I kravspecifikationen finns kommunens detaljer om vad de vill få ut av uppdraget i form av utförande och maskiner. Den som klarar kraven och kan leverera lägst pris vinner. Ersättningen för uppdraget baseras på ett fast pris plus timpris för de åtgärder som utförs.

Totalt kostar vinterväghållningen i Umeå kommun 57 miljoner kronor. Per Hilmersson är övertygad om att årets snöbekämpning kommer att bli betydligt dyrare. En trend är att kostnaderna för halkbekämpning på gång- och cykelbanor ökar. Efter häftiga snöfall har det även varit problematiskt att hitta tipplatser för bortfraktad snö.
– I städer som växer och förtätas snabbt, förvinner ytor där snön kan placeras. Det finns fasta, stora snötippar men i årets vinter räcker de inte till. Just nu håller vi på att ordna fram en ny stor tipp till nästa vinter, säger Per Hilmersson.

Även i Umeå upplever man att det blir allt svårare att få tag på erfarna chaufförer. Snöröjning beskrivs som ett hantverk som tar tid att lära.
– Förr var snöröjning ett kall för många. Man var standby dygnet runt och gick upp mitt i natten för att ploga. Unga människor ställer idag andra krav på yrket med önskemål om fasta arbetstider, säger Per Hilmersson.

 

Om trafikverkets vinterunderhåll:

Uppdragsgivare: Trafikverket
Antal driftområden: 108
Kostnad: Två miljarder kronor/år.
Kontraktstid: Fyra år, med möjlighet till två års förlängning. 
Kontraktstart: 1 september.
Aktuella driftentreprenörer: Svevia, PEAB, Skanska, BDX Företagen AB, Green Landscaping AB, Nybergs Entreprenad, Sandahls Entreprenad AB, Orefields Group AB, Terranor, NYAB.
Krav på plogning: Åtgärdstiden varierar mellan två till sex timmar beroende på trafikmängd. 

 

Text: Veronica Rönnlund Aldman

Artikeln är tidigare publicerad i Svensk Åkeritidning nr 3 2021.