Utredningen om vägkontroller har presenterats

Publicerad fre, 04/30/2021 - 09:54

I onsdags presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. I regeringens förslag till åtgärder ingår bland annat sanktionsväxling för medförande och uppvisade av dokument, organisatoriska förändringar och nya möjligheter till sållningsprov för narkotika.

Utredningen hade som uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området.

Utredningen föreslår att kontroller av yrkestrafiken stannar hos Polismyndigheten, men i en särskild organisation. Den föreslår också sanktionsväxling* för medförande och uppvisande av dokument samt anmälan av trafikansvarig eller andra personer som omfattas av lämplighetsprövning. Även en lagändring för att tillåta sållningsprov av narkotika föreslås. Däremot vill regeringen inte gå vidare med att öka antalet trafiksäkerhetskontrollanter.

Yrkestrafiken har ett omfattande regelverk och en omfattande kontrollverksamhet som idag berörs av ett 20-tal myndigheter. Problemet som utredningen ser är att trafikpolisverksamheten har brister i styrning, samordning, uppföljning och att alla regioner inte har någon trafikpolisverksamhet. Det finns även brister i samverkan och utveckling mellan myndigheter.

Utredningen föreslår ingen ny myndighet, men om en ny myndighet ändå skulle inrättas bör enligt utredningen bestå av poliser, bilinspektörer och tjänstemän från Transportstyrelsen. Fördelarna meden egen myndighet skulle vara att den får lättare att styra arbetet och kan ha tydligare fokus på kontrollerna av yrkestrafiken. Nackdelarna, och anledningen till att ingen ny myndighet föreslås, är att den kommer ta tid att organisera och få fart på, bli kostsam och slår hål på det transportövergripande anslaget för kontroller. Det kommer inte heller att underlätta samarbetet med andra myndigheter samt att man riskerar att tappa närheten i arbetet med att hitta övrig brottslighet. Även kompetensförsörjningen på området anses gynnas av att uppgiften stanna kvar inom Polisen.

Utredningen föreslår följande åtgärder:

  • Utveckling av dagens struktur för kontroller av yrkestrafiken i en särskild organisation inom Polismyndigheten. Regeringen måste besluta om vilka resurser som blir tillgängliga samt att de kan ställa tydligare krav för utveckling och kontroll. Det föreslås även att Trafikverket ska få tydligare ansvar för kontrollplatserna runt om i landet. 
  • Sanktionsväxling införs för medförande och uppvisande av dokument och anmälan av trafikansvarig eller andra personer som omfattas av lämplighetsprövning. Sanktionsavgiften föreslås vara 10 000 kr.
  • Ny lag tas fram som öppnar för sållningsprov för narkotika.

Utredningen, ”Kontroller på väg”, skickas nu ut på remiss. Sveriges Åkeriföretag är en av nyckelaktörerna som kommer att ge sin syn på förslaget. Vd Rickard Gegö är försiktigt optimistisk till regeringens förslag:

– De här frågorna är några av de absolut viktigaste för åkerinäringen. Att trafikpolisens verksamhet nu får en egen organisation är ett steg i rätt riktning. Sedan är det många detaljer som måste på plats, bland annat det som rör sekretessen mellan myndigheterna och hur trafikarbetet ska bedrivas i praktiken. Vi kommer att gå igenom utredningen grundligt och komma med bra inspel till regeringen om hur de föreslagna åtgärderna kan stärkas. Det är oerhört viktigt att det här leder till stora förbättringar i praktiken och inte stannar som ord på ett papper.

* Sanktionsväxling innebär i det här fallet att den som inte kan visa rätt dokument vid kontroll får en direkt påföljd i form av en sanktionsavgift istället för en straffrättslig påföljd, såsom böter. Syftet med detta är att det ska bli svårare att undslippa konsekvenser vid brister i dokumentationen.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet