Satsningen på elvägar allt mer tveksam

Publicerad tis, 02/02/2021 - 16:09

Andelen tung trafik som förväntas nyttja framtida elvägar har minskat kraftigt så senare tid, bland annat för att teknikutvecklingen för annan laddinfrastruktur och batterier går så pass snabbt. Därför är det nu läge att vänta in utvecklingen på marknaden innan en storskalig utbyggnad drar igång. Det menar nu Trafikverket.

De godstransporter på väg som bedöms ha störst nytta av ett elvägskoncept är fjärrtrafiken, som kräver mycket energi samtidigt som det finns ett behov av att inte behöva stanna för att ladda. Den snabba batteriutvecklingen och ny kunskap om faktiska fordonsrörelser har samtidigt bidragit till att den fordonsflotta som förväntas nyttja framtida elvägar bedöms bli betydligt mindre jämfört med för prognosen för bara något år sedan. Andelen tung trafik som förväntas använda elvägar har gått från 60–80 procent till 25 procent vid ett fullt utbyggt elvägssystem på 3 000 kilometer år 2040.

– Resultaten från den samhällsekonomiska analysen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med en utbyggnad av elvägar i Sverige under förutsättning att reduktionsplikten inte är för hög och att incitamenten för att nyttja elvägen är goda (högt dieselpris, låg brukaravgift), säger Kenneth Natanaelsson, nationell strategisk planerare på Trafikverket.

– Men det är mycket tveksamt om trafikmängderna på det svenska vägnätet räcker till för att en utbyggnad av elvägar ska vara samhällsekonomisk lönsam vid en hög inblandning av biodrivmedel i dieseln.

Trafikverkets rekommendation är därför att inte påbörja en storskalig utbyggnad av elvägar i ett för tidigt skede, då den tekniska utvecklingen för olika system för elektrifiering av transportsektorn sker i snabb takt. Elvägar är en mycket dyrare investering i infrastrukturen än exempelvis stationär laddning och med den pågående utvecklingen är det fullt möjligt att det finns andra mer kostnadseffektiva lösningar för att elektrifiera den här typen av transporter i framtiden.

Trafikverket menar att det på kort sikt är viktigt att göra det möjligt att elektrifiera den tunga regionala och lokala lastbilstrafiken genom laddinfrastruktur för stationär laddning. Trafikverket rekommenderar också att:

  • Fortsätta jobba för att ta fram kunskapsunderlag för att klargöra osäkerheter för hur vägtransportsektorn kan elektrifieras så effektivt som möjligt. Omvärldsbevakningen och kunskapsinhämtning gäller också andra tekniska system och behöver ske löpande. I det arbetet har Elektrifieringskommissionen, Utredningen enligt Kommittédirektivet (2020:105) och den tillsatta Strategigruppen som ska ta fram förslag till en Nationell strategi för elektrifiering en viktig roll.
  • En eventuell utbyggnad av elvägar sker i fyra etapper där de mest trafikerade stråken, inklusive viktiga anslutningsvägar till hamnar och terminaler, prioriteras i ett första skede. Förslaget bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamt vid en låg reduktionsplikt och omfattar ca 2 400 kilometer elväg till 2037, vilket är en något lägre ambitionsnivå och utbyggnadstakt än vad som eftersträvas i direktivet.
  • En storskalig utbyggnad av elvägar bör synkroniseras med en anpassning av reduktionsplikten och eventuellt en översyn av olika styrmedel för att få en hög nyttjandegrad av anläggningen så att potentiella nyttor kan realiseras. Det innebär bland annat att dieselskatt, brukaravgift och eventuella subventioner till elvägsfordon kan behöva ses över i ett tidigt skede.