Rekordfå omkom i vägtrafiken under 2020

Publicerad mån, 01/04/2021 - 12:41

Under 2020 omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är det lägsta antalet sedan bilen slog igenom som färdmedel. Antalet omkomna i lastbilar ligger däremot kvar på en normal, eller något högre, nivå.

Det är antalet omkomna i personbilsolyckor som minskat mest och det gäller både kollisioner och singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig, har minskat påtagligt. Även antalet omkomna på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare minskade något, jämfört med de senaste fem åren.

Minskningarna i antal döda följde relativt väl minskningen i trafikarbetet under våren, som var ett av resultaten av coronapandemin. När trafikarbetet ökade igen i början av hösten låg olyckorna kvar på en låg nivå, för att sedan vända uppåt under slutet av året.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Antalet omkomna som färdades i lastbil (18 personer) var visserligen betydligt lägre än 2019, ett år som sticker ut på ett trist sätt i statistiken (29 döda), men ändå något över snittet för de senaste 10 åren. Det kan kanske delvis förklaras av att efterfrågan på godstransporter varit relativt opåverkad under pandemin sett till helåret, men siffrorna är svårtolkade då det rör sig om så pass få fall och skillnaderna mellan åren därför kan bli stora, procentuellt sett. Av dessa olycksfall är det också bara en handfull handlar om tunga lastbilar. 2020 registrerades tre döda i den kategorin.

Det nya målet för Nollvisionen innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna. 23 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Under 2020 omkom också 28 motorcyklister och 14 cyklister, vilket ligger strax under förra årets siffror.

Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

Utveckling för antal döda i trafiken de senaste 15 åren. Illustration: Transportstyrelsen.