Regeringen föreslår tuffare lag för klampning

Publicerad fre, 06/14/2024 - 09:11

Tidsgränsen på 36 timmar för en klampningsåtgärd ska tas bort. I stället ska fordonet stå kvar till dessa att sanktionsavgiften är betald. Det föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss.

På vägtrafikområdet finns bestämmelser om att fortsatt färd med ett fordon i vissa fall ska hindras. Det kan till exempel vara av trafik­säkerhetsskäl eller om färden på annat sätt sker i strid med regelverket. Ett av sätten att hindra fortsatt färd är att låsa fast fordonet, så kallad klampning.

I lagrådsremissen föreslås en ny klampningslag som ersätter den tidigare lagen. I den nya lagen finns bestämmelser om förbud mot ett fordons fortsatta färd för att säkra verkställighet av sanktionsavgifter på vägtrafikområdet, för att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen och för att hindra trafik med trafikfarliga förare eller bristfälliga fordon.

– Den som bryter mot regler på vägarna ska inte kunna slippa betala sanktionsavgifter genom att vänta ut tiden för hur länge fordonet kan stoppas. Regeringen föreslår därför att tidsgränsen tas bort, så att det inte går att köra vidare utan att betala, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den nya lagen innehåller alltså ingen tidsgräns för hur länge förbud och åtgärder får gälla, utan de ska bestå till dess att ett förskott för sanktionsavgiften har betalats eller när det annars saknas skäl att upprätthålla förbudet. Besluten kan omprövas och överklagas. 

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att det ska bli möjligt att meddela sanktions­avgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafik­området. Det kan till exempel handla om att en tillståndshavare använder ett fordon i yrkesmässig trafik i strid med villkoren för sådan användning, eller att tillståndshavaren underlåtit att anmäla fordon eller antal anställda i verksamheten till Transportstyrelsen.

Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2025.