Regeringen får nya förslag på politiska klimatbeslut

Publicerad tors, 02/18/2021 - 16:06

Fossilfritt Sverige lämnade igår över 17 förslag på politiska initiativ och beslut till regeringen. Förslagen ska möjliggöra genomförandet av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft och många av dem berör vägtransporterna.

– Färdplanerna skapar förväntningar på att politiken ska leverera förutsättningar för omställningen. Nu krävs snabba beslut för att behålla momentum och lägga grunden till världens första fossilfria välfärdsland, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nio av dem presenterades under 2020 och ur dem har Fossilfritt Sverige plockat ut 17 särskilt prioriterade förslag där regeringen behöver fatta beslut snarast.

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha netto noll utsläpp senast år 2045, samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. I färdplanerna finns också krav på politik som krävs för att branscherna ska uppnå målen. De prioriterade förslagen från de 13 första färdplanerna överlämnades till regeringen i oktober 2019. 

Den här gången handlar det bland annat om de branscher som kommer att möjliggöra omställningen av vägtransporterna, som står för cirka en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Det gäller petroleum- och drivmedelsbranschen, fordonsindustrin (tunga och lätta fordon), elbranschen och gasbranschen. Förslagen handlar om hur regeringen kan skapa förutsättningar för en elektrifiering av såväl personbilar som tung trafik, men också om hur svensk biodrivmedelsproduktion ska kunna byggas upp för att ersätta fossila bränslen inom vägtrafik, sjöfart och flyg.

Övriga branscher som berörs av förslagen i rapporten är lantbruksbranschen, återvinningsindustrin, dagligvaruindustrin och skidanläggningsbranschen.

Några av förslagen i rapporten är:

1. För att kunna elektrifiera industrin och transporterna i snabb takt bör regeringen ge Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov och där det framgår vilka elledningar som är prioriterade och med vilken tidsplan som elledningarna bör dras.

2. Behåll skatteundantaget för rena och höginblandande biodrivmedel genom att arbeta för att EU ska förlänga skattebefrielsen även efter 2021.

3. Ta fram en tidsatt handlingsplan med konkreta etappmål för elektrifieringen av tunga transporter, förslagsvis genom att Energimyndigheten får ett uppdrag som även inkluderar lätta fordon.

4. Inför en biopremie eller en annan form av kompensation till jord- och skogsbrukare som kör sina arbetsmaskiner på biodrivmedel. Kompensationen ska motsvara den skatterabatt som finns för de som kör på fossila bränslen.

5. Sätt ett nationellt planeringsmål för biogas och andra förnybara gaser för att stimulera investeringar i svensk produktion. Målnivån sätts förslagsvis i linje med Biogasmarknadsutredningen som föreslår totalt 10 TWh till 2030.

Läs rapporten i sin helhet: Politik för fossilfri konkurrenskraft: del 2