Överflyttning av gods till järnväg ger begränsad klimatnytta

Publicerad mån, 08/30/2021 - 14:46

Att mer gods ska flyttas över från vägtransporter till järnväg och sjöfart är en populär politisk ambition. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt slår nu VTI fast att potentialen att på så vis uppnå miljö- och klimatnytta är högst begränsad.

I den nationella godstransportstrategin lyfts behovet om överflyttning fram. Fram till 2030 ska:

  • 50 procent mer gods fraktas på järnväg,
  • 25 procent mer gods transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.

Den nu avslutade studien, som handlar om hur överflyttning av gods kan bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen, har genomförts av VTI och Göteborgs universitet och pågått i drygt tre år.

– Vi ser en begränsad överflyttningspotential, dels på grund av en begränsad spårkapacitet samt att de varugrupper som bäst lämpar sig för järnväg och sjöfart redan idag i hög grad fraktas med dessa trafikslag, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

I studien visar forskarna också att överflyttning från väg till järnväg och sjö skulle spela en marginell roll för miljö- och klimatmålen, inte minst på grund av den förväntade tekniska utvecklingen och effektiviseringen av vägtransporterna. Tittar man specifikt på slitagepartiklars negativa påverkan på miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” kan man däremot se att det är fördelaktigt att flytta godstransporterna från väg till järnväg och sjöfart.

Enligt forskarna i projektet är överflyttningen som politisk ambition otydligt definierad. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör överflyttning ses som ett av flera medel för att uppnå miljökvalitetsmålen och inte ett mål i sig.

– Det blir otydligt hur prioriteringen av insatser görs och vad politiken styr mot. Förutom att det är ineffektivt att använda medel som mål, är överflyttningsmål svåra att utvärdera. En ökning inom ett visst trafikslag kan till exempel bero på att ökningstakterna under en period skiljer mellan två trafikslag, snarare än en överflyttning av gods från ett trafikslag till ett annat, säger Inge Vierth.

Resultaten av studien bör enligt Inge Vierth tolkas som en uppmaning om att alla trafikslag måste bidra till att minska sin påverkan på klimat och miljö.

– Ska vi lyckas nå miljökvalitetsmålen och övriga transportpolitiska mål måste det ske en avvägning av olika intressen och strategier och antaganden måste anpassas utifrån rådande läge och olika framtidsscenarier. Har vi för snävt fokus på klimatmålet kan de prioriteringar som görs riskera att leda till ett ineffektivt transportsystem sett ur ett större samhällsperspektiv.

Järnvägen är nära sin maximala utnyttjandepotential för godstransporter. Foto: Istock.com