Mer resurser och snabbare åtgärder behövs i nästa infrastrukturplanering

Publicerad tors, 02/04/2021 - 16:12

Det behövs mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025. Det menar Sveriges Åkeriföretag i sitt svar till Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering.  

Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs mer ekonomiska resurser till väginfrastruktur och snabbare åtgärder.

– Minst 1 000 miljarder kronor behövs under 2022 till 2033 eftersom bättre väginfrastruktur och ett effektivare transportsystem stärker svensk konkurrenskraft och medverkar till att vi kan nå klimatmålen, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Han menar också att det vore ett misstag att blanda ihop finansieringen av vägar och nya stambanor för järnväg.

– Eventuella nya stambanor för järnväg bör finansieras separat utanför ordinarie infrastrukturplan, men bara genomföras om en samhällsekonomisk analys tydligt visar att de är lönsamma.

Sveriges väg till fossilfrihet måste ske hand i hand med en konkurrenskraftig svensk åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag delar därför inte Trafikverkets slutsats att klimatmålen delvis kan och bör nås genom högre bränslepriser.

– Vi anser att Trafikverkets analys om dubblerade till fyrdubbla bränslepriser hotar svensk åkerinärings färdplan för fossilfri konkurrenskraft, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag.

Den mest lönsamma åtgärden i vägtrafiksystemet som Trafikverket utrett under senare år är att tillåta upp till 34,5 meter långa lastbilar för godstrafik på väg, vilket lyfts upp i svaret.

– Där vill vi se en ny strategi för snabbare införande av längre och tyngre fordon. Vi anser att hela BK1-vägnätet ska klassas om till BK4 till 2025, samt att en implementering av regelverket kring 34,5 meters fordon ska påskyndas så att 450 mil väg kan öppnas år 2022. De broar som inte hunnit uppgraderas år 2025 bör skyltas med bärighetsbegränsning BK1, säger Mårten Johansson.

Längre och tyngre fordon är klimatsmart då det ger mindre utsläpp per fraktad enhet. Det medverkar dessutom till ökad trafiksäkerhet när färre fordon behöver användas för samma transportarbete och det ger normalt lägre vägslitage när vikten är fördelad på fler axlar. Sammantaget innebär detta stora ekonomiska fördelar för samhället, konstaterar Sveriges Åkeriföretag.