Lagförslag om laddmöjlighet i byggnader


Publicerad tors, 01/09/2020 - 16:17

På torsdagen, den 9 januari, lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.
 

I lagrådsremissen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Kravet innebär att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon. Bestämmelserna införs i plan- och bygglagen.

Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer och i plan- och bygglagen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om kraven i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.

Lagändringarna är en del av det svenska genomförandet av det ändrade direktivet om energiprestanda för byggnader, som trädde ikraft den 9 juli 2018.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj i år.