Krönika - Vilket sätt är ”ansvarsfullt införande” av 74/76 tons vägnät?

Publicerad tors, 10/10/2019 - 17:02

KRÖNIKA PUBLICERAD I SVÅT 9-2019

De första 11 000 km svenska vägarna för lastbilsekipage med upp till 74 ton bruttovikt i bärighetsklassen BK4 öppnades ifjol. Under 2019 tillkommer cirka 9 000 km nya BK4-sträckor, vilket medför att vid årets slut omfattar BK4 omkring en femtedel av det statliga vägnätet. Enligt Trafikverkets nationella plan kommer år 2029 cirka 75 procent av de viktigaste statliga vägarna ha klassats till BK4.

Trafikverket motiverar det långsamma tempot med att BK4 ska upplåtas ”under ansvarsfulla former”. Enligt verket innebär detta att vägarna ska klara den ökade belastningen och att vägnätets höga nivå på tillgänglighet och trafiksäkerhet ska bibehållas. 

Svenska Trafikverkets ståndpunkt kan indirekt ses som kritik mot Finland, där en helt annan väg för höjd bruttovikt har valts. Finland klassade redan i oktober 2013 upp hela sitt vägnät från 60 till 76 ton, med undantag för passage över de 3 procent av broarna som är klent byggda, samt vissa vägavsnitt med låg bärförmåga. 76-tonsvägnätet blev alltså genast norm. Detta har medfört att finska åkare nästintill uteslutande köper 68-tons åttaaxliga eller 76-tons nioaxliga ”stora ekipage”. Därmed hålls medelaxellasten under 8,5 ton, vilket ger lågt vägslitage på normalt byggda landsvägar.

Hur ser då svenska åkares val av nya lastbilsekipage ut, för att på affärsmässigt bästa sätt dra nytta av det nya men lilla BK4-vägnätet, och samtidigt undvika minskad lastkapacitet på det större BK1-vägnätet? Jag har inte sett någon samlad statistik, men mitt intryck är att de flesta ”stora ekipage” byggs med åtta axlar och därmed snarare för 68–72 ton än med nio axlar för 74 ton (eller som i Finland; 76 ton). Detta medför att medelaxellasten är uppemot 9,0 ton, istället för låga 8,2 ton för 74 ton på nio axlar. Det praktiska resultatet av att BK4-vägnätet är litet, blev alltså ökat vägslitage. Enligt den så kallade fjärdepotensregeln är skillnaden runt 15–25 procent ökat vägslitage på BK4 och runt 40–45 procent ökat vägslitage på BK1, till följd av att BK4-vägnätet är så litet.

I juni hölls ett stormöte i Sundsvall mellan politiker, näringsliv och svensk åkerinäring. Mötet organiserades av Sveriges Åkeriföretag och Handelskammaren Mittsverige. Den samlade bilden var att den nya bärighetsklassen BK4 kommer att ge god effekt först sedan i stort sett hela det gamla BK1-vägnätet upplåtits för 74 tons bruttovikt. Samtliga som medverkade i mötet betonade vikten av att BK4-vägnätet för 74 tons lastbilsekipage byggs ut så snabbt som möjligt på hela vägnätet.

Trafikverken i Sverige respektive Finland har valt helt olika sätt att införa vägnät för 74/76 tons bruttovikt. Bara det ena sättet kan kallas ansvarsfullt, när man ser till resultat snarare än avsikt. Min åsikt är att det är det finska sättet som är ansvarsfullt. 

Kör med insidan,
Johan Granlund

Johan Granlund är produktionschef vid familjens företag Helgums Grus AB, som av affärsmässiga skäl har byggt sina nya högkapacitetsekipage för upp till 70 tons bruttovikt på åtta axlar.