Grustäkt ska få högre biologisk mångfald

Publicerad ons, 06/09/2021 - 10:34

LBC Frakt i Värmland, som har tillstånd att ta grus frå grustäkten i Hynboholm fram till i höst, har valt att avsluta verksamheten i förtid. Istället för maskiner som gräver fram naturgrus är grustäkten nu hem för ovanliga arter såsom vilda bin och backsvalor.

I Sverige är brytningen av naturgrus kraftigt reglerad och belagd med en särskild skatt då naturgrus är en ändlig resurs som tas ur åsar som är viktiga för grundvattnet.

– Istället för naturgrus satsar vi nu helt på bergkross-material. Till skillnad från naturgrus kan berg som är krossat i olika storlekar återanvändas gång på gång, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt. 

För att ta hand om täkten på bästa sätt har LBC Frakt genomfört en efterbehandlingsplan i samarbete med Länsstyrelsen där exempelvis träd av sälg och buskar av vide tillåtits växa upp för att gynna hotade arter av vildbin. Dessa blommar tidigt om våren och är en viktig näringskälla för bin, humlor och insekter.

Delar av täktens branter har ytterligare grävts ur för att locka backsvalor att häcka där. Backsvalor är sällsynta i Värmland och i Sverige är arten rödlistad som sårbar. Tidigare häckade backsvalor ofta i älvsluttningar men eftersom många svenska vattendrag är reglerade har de naturliga boplatserna försvunnit. Nu är istället sand- och grustäkter mycket viktiga för arten.

En annan betydelsefull åtgärd har varit att flytta sandmassor från täktens branter till dess botten. Det har gjorts för att stävja den invasiva arten blomsterlupin, som annars konkurrerar ut lågväxande naturligt förekommande örter, och för att skapa sandkullar med breda sydsidor. De senare erbjuder gynnsamt varma sluttningar där vilda bin och steklar kan gräva bon i sanden. Där kommer snart örter, som insekterna kan besöka, att växa.

– I täkten har det redan påträffats intressanta insektsarter såsom den rödlistade fjärilen sexfläckig bastardsvärmare och det storvuxna praktbyxbiet. Säkerligen kommer åtskilliga ovanliga insekter, fåglar och växter att gynnas av de progressiva åtgärder som gjorts, och därmed förhoppningsvis också kunna öka i antal, säger Sven-Åke Berglind, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen Värmland.

Sexfläckig bastardsvärmare är en vacker och rödlistad fjäril som påträffats i Hynboholmstäkten. Foto: Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen Värmland.