Dramatiska prisökningar på investeringar i infrastruktur

Publicerad ons, 04/28/2021 - 15:11

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än inflationen. Det innebär att samhället får allt mindre för de pengar som investeras i infrastruktur. Det konstaterar Stockholms Handelskammare som i en ny rapport förslåt 10 åtgärder för att sänka kostnaderna.

I en särskild fallstudie visar Stockholms Handelskammare att förseningen av Förbifart Stockholm föranlett att nyttor om sammanlagt 5,8 miljarder kronor gått om intet, samtidigt som kostnader om 3,3 miljarder kronor tillkommit. Beräkningarna svarar professor emeritus Jan-Eric Nilson vid VTI för.

– Dessvärre är det inte en engångsföreteelse, utan någonting som händer med regelbundenhet och som vi ser i fall efter fall. Det gör att hela planeringen runt infrastruktur blir kantad av osäkerhet och att projekt riskerar att falla eller att det blir betydligt dyrare än man från början tänkt sig, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

Otillräckliga beslutsunderlag, okritisk beredning av projekt och bristfälliga upphandlingar är enligt Handelskammaren tre stora problem som leder till att kostnaderna för infrastrukturprojekt sväller.

Av rapporten framgår att investeringskostnader för infrastruktur ökat nästan tre gånger så snabbt som inflationen (KPI) sedan 2010. Det innebär att investeringar i järnväg eller väg ökat betydligt snabbare i pris än den generella prisutvecklingen.

I Stockholms Handelskammares rapport föreslås därför 10 åtgärder för att komma tillrätta med de dramatiskt stigande kostnaderna.

– Man behöver ta situationen på allvar. Högre kostnader riskerar att leda till svårigheter att finansiera projekten och därmed också förseningar. Förseningarna drabbar i nästa led planering av andra investeringar, exempelvis bostäder. Sammantaget påverkar det samhället och ekonomin starkt negativt och det problemet behöver lösas, säger Carl Bergkvist.

 

Stockholms Handelskammares 10 förslag:

1. Säkerställ effektiv uppföljning av pågående investeringar och underhåll för att skapa kostnadskontroll.

2. Upprätta ett övergripande anläggningsregister för att bättre kunna planera insatser i rätt tid.

3. Genomför aktiv benchmarking i form av jämförelser med liknande upphandlingar i andra länder.

4. Dra lärdomar från tidigare projekt, framförallt storskaliga projekt med högriskmoment, och systematisera ett trafikslagsövergripande arbete kring detta.

5. Arbeta aktivt med att öka andelen internationella anbud i investeringar.

6. Planera och handla upp för hela stråk för att bygga snabbt och öka samhällsnyttorna.

7. Höj kvaliteten på upphandlingsarbetet inom Trafikverket genom kompetensutveckling.

8. Öka transparensen i Trafikverkets arbete, så att allt kan följas och granskas.

9. Förstärk arbetet med riskanalyser och låt ännu okända risker få betydande genomslag i kostnadskalkyler – för att möjliggöra rättvisande jämförelser.

10. Se över hur genomförande- och medfinansieringsavtal kan utformas för att öka kostnadsmedvetenheten hos alla ingående parter.

 

Carl Bergkvist näringspolitisk expert Handelskammaren