Åkeriföretagen reagerar mot färdskrivardomar

2017-02-10 16:29

Sveriges Åkeriföretag riktar nu kritik mot bedömningen av två domar om manipulerade färdskrivare. I den ena domen straffas ett aktivt fuskande med 100 000 kronor medan ett enkelt misstag ger en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användande av en icke besiktad färdskrivare, mål nr 881-15. Domen fick i ett slag dramatiska konsekvenser när det gäller sista besiktningsdag för färdskrivare. Den som missar en tidsfrist på besiktningen kan få en sanktionsavgift på 200 000 kronor, vilket är maxbeloppet. 
Samtidigt dömde Umeå tingsrätt ett utländskt åkeri till 100 000 kronor i företagsbot för att ha manipulerat färdskrivaren. Det avviker från praxis i andra jämförbara EU-länder.
- Konsekvensen av Högsta förvaltningsdomstolens dom blir mycket märklig, säger Petra Åhlström, chefsjurist i Sveriges Åkeriföretag. Ett aktivt fuskande straffas med 100 000 kronor och ett misstag kan leda till hela 200 000 kronor. Den som manipulerar en färdskrivare för att få osunda fördelar gentemot konkurrenterna åläggs ett bötesbelopp som motsvarar 50 procent av beloppet för en icke besiktad färdskrivare.
Petra Åhlström framhåller att den här obalansen är orimlig.
- Sveriges Åkeriföretag kommer att lyfta resultatet av tillämpningen politiskt samt till EU-domstolen, säger hon. Sveriges tillämpning av regelverket avviker från andra EU-länder och detta måste omedelbart korrigeras.
Thomas Morell, sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, och åkeriets ombud, är starkt kritisk till Högsta förvaltningsdomstolens domslut.
- Domen från Högsta förvaltningsdomstolen har med matematisk logik räknat upp sanktionsavgiften 4 000 kronor per dag bilen brukats, säger han. Domstolen har inte tagit hänsyn till de faktiska omständigheter som omgärdar den aktuella händelsen, säger Thomas Morell. Inte heller har domstolen gjort en helhetsbedömning i sakfrågan. Men framför allt har proportionalitetsprincipen helt åsidosatts.
Enligt Petra Åhlström har vare sig Transportstyrelsen eller de efterföljande instanserna bedömt om det aktuella bolaget har tillskansat sig ekonomiska eller konkurrensmässiga fördelar.
- När matematik ersätter juridik blir besluten felaktiga och proportionerna blir mycket märkliga säger hon.
Thomas Morell konstaterar att den uteblivna besiktningen inte har inneburit att färdskrivardata undanhållits eller förvanskats.
- Händelsen har inte heller påverkat myndighetens möjlighet att genomföra kontroller, säger han. All datainformation är intakt och helt korrekt sparad.